Whistleblowing

Whistleblowing

Informace o postupech při oznamování porušení práva Evropské unie

 
Zákon o ochraně oznamovatelů č. 173/2023 Sb. (dále jen „Zákon“) zavádí  v České republice institucionální ochranu oznamovatelů transponuje do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.
 
V souladu se Zákonem zřizujeme vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“), který slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.
 
Oznamovatelem je fyzická osoba, která se v souvislosti s pracovní činností či v pracovním kontextu v rozsahu osobní působnosti dle Směrnice EU dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do oblastí vymezených věcnou působností Zákona a Směrnicí EU a tuto skutečnost oznámila prostřednictvím VOS, externího oznamovacího systému (dále jen „EOS“) nebo jinými způsoby v souladu se Směrnicí EU.
 
KAŽDÝ OZNAMOVATEL, KTERÝ JE V DOBRÉ VÍŘE, SI MŮŽE BÝT JIST SPRAVEDLIVÝM ZACHÁZENÍM A ŘÁDNÝM PROŠETŘENÍM JEHO PODNĚTU.
 
Podle Zákona oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které
a) má znaky trestného činu,
b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,
c) porušuje Zákon, nebo
d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti
1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
2. daně z příjmů právnických osob,
3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
4. ochrany spotřebitele,
5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
7. ochrany životního prostředí,
8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
13. ochrany finančních zájmů Evropské unie2), nebo
14. fungování vnitřního trhu3) včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; má se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě podle § 10 nebo státnímu zaměstnanci podle § 13 známa.
 
Oznámení přijímá a vyřizuje POUZE příslušná osoba (dále jen „Příslušná osoba“), která vykonává tuto činnost nestranně, zachovává důvěrnost informací a chrání osobnost oznamovatele a dalších osob, na které dopadá ochrana.
 
Příslušnou osobou je:
Mgr. Tereza Bartíková tel. 728 815 954
 
Oznámení prostřednictvím VOS lze Příslušné osobě podat:

  1. ústně v Benešově, Jana Nohy 1441, v kanceláři Mgr. Terezy Bartíkové.
    O podaném oznámení bude sepsán písemný záznam, případně bude se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam oznámení.
  2. písemně na adresu: SLÁDEK GROUP, a.s., Jana Nohy 1441, 256 01 Benešov s označením obálky „NEOTVÍRAT – OZNÁMENÍ – pouze k rukám příslušné osoby Mgr. Terezy Bartíkové“.
  3. telefonicky, na telefonním čísle 728 815 954. Telefonický hovor bude v případě souhlasu oznamovatele nahráván.
  4. elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@sladekgroup.cz.

 
Oznámení mohou oznamovatelé podávat i prostřednictvím EOS Ministerstvu spravedlnosti ČR. Bližší informace naleznete na www.justice.czhttps://oznamovatel.justice.cz/
 
Další informace naleznete v níže uvedených odkazech: