Přejít k hlavnímu obsahu

Impressum a obchodní podmínky odpovědnosti

Vydavatel:

SLÁDEK GROUP, a.s.

Jana Nohy 1441
256 01 Benešov

Tel.: +420 317 470 000
Fax: +420 317 470 014
E-mail: sladek@sladekgroup.cz
Web: www.sladekgroup.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze – oddíl B, vložka 2314
IČO: 46356886
DIČ: CZ46356886

OBCHODNÍ PODMÍNKY ODPOVĚDNOSTI

Obsah stránek
Tyto stránky byly velmi pečlivě sestaveny. Přesto my jako vlastník nepřebíráme jakoukoli zodpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu uvedených informací. Jakékoli nároky vůči nám z titulu odpovědnosti za škody materiální nebo duševní či jiné nemateriální újmy vzniklé využitím nebo nevyužitím poskytnutých informací, resp. využitím chybných nebo neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud se autor nedopustil prokazatelně zavinění úmyslného nebo z hrubé nedbalosti. Všechny nabídky učiněné prostřednictvím těchto stránek jsou nezávazné. Výslovně si vyhrazujeme právo měnit, doplňovat nebo odstraňovat části těchto stránek, a to bez zvláštního ohlášení. Rovněž si výslovně vyhrazujeme právo bez zvláštního ohlášení provoz stránek dočasně nebo definitivně přerušit.
Jakékoliv skutečnosti, např. informace, schémata, vizualizace a jiné údaje uváděné na webových stránkách, nejsou pro nás, jako provozovatele těchto stránek závazné, ledaže jsou výslovně obsaženy ve smluvních dokumentech nebo jejích přílohách v souvislosti s prodejem bytů a nebytových prostor, a z těchto skutečností nemohou vzniknout žádná práva ani nároky.

Odkazy
Tyto stránky mohou obsahovat přímé nebo nepřímé odkazy na cizí internetové stránky, které jsou mimo dosah naší zodpovědnosti, ledaže jsme seznámeni s obsahem těchto stránek a zároveň jsme technicky schopni a oprávněni využívání těchto stránek zabránit. Tímto výslovně prohlašujeme, že v době uveřejnění odkazu odpovídající odkazované stránky neobsahovaly nelegální informace. Na aktuální či budoucí uspořádání, obsah nebo původ odkazovaných stránek nemáme jakýkoli vliv. Proto se tímto výslovně distancujeme od veškerého obsahu všech odkazovaných a dále napojených stránek, které po nastavení odkazu byly změněny. Toto ustanovení platí pro všechny odkazy nastavené v rámci těchto stránek, jakož i cizí zápisy v námi nezřízených knihách hostů, diskusních fórech atd. Za nelegální, chybné nebo neúplné obsahy, a především za škody, které využitím nebo nevyužitím takových poskytnutých informací mohou vzniknout, odpovídá sám provozovatel stránek, na které je odkazováno, nikoli ten, kdo prostřednictvím odkazu na zveřejnění odkazuje.

Autorské právo a ochranné známky
Veškerý obsah uvedený v rámci těchto stránek podléhá bez omezení ustanovením platných autorských a majetkových práv příslušných vlastníků. Pouze na základě uvedení nelze usuzovat, že by ochranné známky nebyly chráněny právy třetích osob. Kopírovací práva pro zveřejněný, námi vytvořený obsah zůstávají u nás zachována. Rozmnožování nebo používání takového obsahu je bez našeho výslovného souhlasu zakázáno.

Ochrana osobních dat
Pokud v rámci těchto stránek existuje možnost vložení osobních nebo obchodních údajů (např. jména, adresy, data narození, telefonního čísla, e-mailu), je poskytnutí těchto údajů ze strany uživatele výslovně dobrovolné. Poskytnutím údajů prostřednictvím těchto stránek nám dává uživatel výslovně souhlas s jejich zpracováním naší společností (dále též Poskytovatel). Veškeré poskytnuté osobní údaje jsou námi používány jen k provedení transakcí požadovaných zákazníkem, pro naše potřeby (tj. za účelem poskytování služeb), pro statistické účely, či k účelům stanoveným v zákoně. Správce je oprávněn pověřit v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů (dále jen ZoOÚ) třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů. Uživatel může kdykoliv požádat o vymazání těchto osobních údajů. Uživatel uděluje shora uvedený souhlas se zpracováním a předáváním osobních údajů na dobu 10 (deseti) let, neodvolá-li svůj souhlas dříve. Uživatel má od okamžiku založení Uživatelského účtu právo kdykoliv požádat Poskytovatele o informaci o zpracovávání svých osobních údajů. V takovém případě Poskytovatel poskytne Uživateli informace v rozsahu stanoveném ZoOÚ. Pokud se uživatel domnívá, že Poskytovatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se ZoOÚ, má právo požádat Poskytovatele (nebo Zpracovatele) o vysvětlení nebo požadovat, aby Poskytovatel (nebo Zpracovatel) odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Uživatel je dále oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Salvatorní ustanovení
Vymezení odpovědnosti v těchto obchodních podmínkách odpovědnosti je nedílnou součástí těchto stránek a je nutno ho brát v úvahu při jakémkoli jejich užívání. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají částečně nebo zcela platnému právnímu stavu, zůstávají ostatní části dokumentu ve svém obsahu či platnosti nedotčeny.

Souhlas s Podmínkami
Každý z Uživatelů je povinen se před zahájením využívání těchto stránek seznámit s těmito Podmínkami a vyjádřit s nimi svůj souhlas. Souhlas se zněním těchto Podmínek vyjádří uživatel fakticky tím, že začne používat jakoukoli ze Služeb. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb.